Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czy można odwołać się od decyzji nakładającej opłatę adiacencką?

 

Podstawę dla ustanowienia wysokości opłaty adiacenckiej stanowi operat szacunkowy. Jeśli uda się wykazać uchybienia w jego treści (lub jego ustalenia okażą się nieaktualne) można odwoływać się od decyzji nakładającej taką formę opłaty.

 

Regulacje w sprawie opłat adiacenckich określone są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej może zostać nałożony na właścicieli lub użytkowników wieczystych takich nieruchomości, których wartość wzrosła w związku: z podziałem nieruchomości, podziałem i scaleniem nieruchomości, budową urządzeń infrastruktury technicznej –np. drogi lub sieci kanalizacyjnej – z udziałem środków publicznych. Stawka opłaty musi bezpośrednio wynikać z uchwały rady gminy, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż 50 proc. odnotowanego wzrostu wartości nieruchomości. Gmina na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką ma czas 3 lat, licząc od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna, lub kiedy właściciel nieruchomości uzyskał możliwość korzystania z powstałej infrastruktury. Opłatę adiacencką ustala organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości - wójt, burmistrz lub prezydent miasta -w formie decyzji administracyjnej.

 

Od momentu otrzymania decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej właściciel nieruchomości ma tylko 2 tygodnie na złożenie odwołania. Zgodnie z  art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia - w przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego jest to samorządowe kolegium odwoławcze.

 

Wzrost wartości nieruchomości z tytułu jej podziału, podziału i scalenia lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej ustala się na podstawie operatu szacunkowego, którego wykonanie gmina zleca rzeczoznawcom majątkowym. Już na tym etapie mogą pojawić się słuszne wątpliwości dotyczące uwzględnianych przez rzeczoznawców przesłanek, które miałby decydować o ustanowieniu i wysokości opłaty adiacenckiej. Zazwyczaj operaty sporządzane są nierzetelnie, machinalnie, powielane są niemal masowo w oparciu o ustanowiony wcześniej wzór. W rezultacie nie zawsze przedmiot i zakres wyceny znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Główną przyczyną jest pomijanie przez rzeczoznawców przesłanek przemawiających za obniżeniem wartości gruntu, a także dokonywanie nieadekwatnych porównań cen i analizy rynku. Należy również pamiętać, że źródłem zawartych w operacie danych wcale nie muszą być dokonane przez specjalistę oględziny – nie są one obligatoryjne we wszystkich spornych przypadkach. Kolejna kwestia, która może doprowadzić do unieważnienia decyzji o opłacie adiacenckiej to aktualność operatu. Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany (do celu w jakim został sporządzony) w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po przekroczeniu tego terminu konieczne jest, w świetle prawa, potwierdzenie jego aktualności przez rzeczoznawcę  majątkowego lub przygotowanie nowego operatu. Brak takiego potwierdzenia skutkować będzie umorzeniem całego postępowania ze względu na upływ 3-letniego terminu w jakim można wydać decyzje ustalającą opłatę adiacencką. Wspomniany termin 12 miesięcy jest również wiążący dla organu odwoławczego. Jest on bowiem organem merytorycznym w sprawie, a jego zadanie nie ogranicza się jedynie do kontroli rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale także polega na powtórnym rozpatrzeniu całej sprawy – tłumaczy Bartosz Antos analityk z portalu www.grunttozysk.pl.  Wobec tego kluczowy materiał dla sprawy, jakim niewątpliwie jest operat szacunkowy dla wydania decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej, musi wciąż być adekwatny i aktualny.

 

 

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Czy można odwołać się od decyzji nakładającej opłatę adiacencką? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies