Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały terminy obowiązujące przy wydawaniu decyzji wieńczących postępowanie podatkowe, w jakich sytuacjach organ ma prawo nie załatwić naszej sprawy w terminie oraz kiedy i na czyje ręce możemy złożyć ponaglenie na niezałatwienie sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie.

Ponaglenie na niezałatwienie przez organ skarbowy sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie złożone przez stronę postępowania będzie skuteczne tylko, jeśli zostaną spełnione pewne przesłanki: sprawa nie została załatwiona przez organ podatkowy, upłynął termin przewidziany na załatwienie tej sprawy, a podatnik nie otrzymał zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy (wraz z wskazaniem przyczyn opóźnienia) oraz o wyznaczeniu nowego terminu do zakończenia sprawy. Ustawodawca nie wyznaczył stronie terminu, jaki miałby obowiązywać przy składaniu ponaglenia – dlatego zwyczajowo przyjmowane jest, że powinno nastąpić to od momentu upływu terminu załatwienia sprawy do chwili wydania przez organ rozstrzygnięcia kończącego sprawę.

Aby ponaglenie okazało się skuteczne oraz szybko rozprawiło się z opieszałym urzędem musi zostać poprawnie sporządzone i udostępnić wyczerpujące informacje, nie tylko o sprawie, ale i o samej stronie postępowania. Co więcej, złożone ponaglenie może zostać pozostawione bez rozpatrzenia jeśli nie będzie ono kompletne. Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie, jeśli podanie nie spełni wymogów określonych przepisami prawa, do usunięcia braków w terminie 7 dni, wraz z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. W ponagleniu powinny zostać zawarte: dane podatnika i jego adres (lub siedziba jego firmy); nazwa organu podatkowego, którego dotyczy ponaglenie; nazwa organu, do którego składa się ponaglenie; oznaczenie sprawy, której dotyczy ponaglenie i przedmiot postępowania; powód złożenia ponaglenia i terminy, które nie zostały dotrzymane przez urząd pierwszej instancji; wyczerpujące uzasadnienie złożenia ponaglenia. Ewentualnie w ponagleniu można wystąpić z żądaniem wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy, zarządzenia wyjaśnienia przyczyn oraz ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie przez organ podatkowy pierwszej instancji miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na ponagleniu nie może zabraknąć podpisu podatnika lub pełnomocnika – należy także pamiętać, że jeśli ponaglenie jest podpisane przez pełnomocnika, to należy dołączyć pełnomocnictwo wraz ze znakami uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

Organ wyższej instancji na rozpatrzenie złożonego ponaglenia ma 30 dni licząc od dnia wniesienia ponaglenia przez stronę postępowania. Organ podatkowy wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił swoich obowiązków, które miałyby doprowadzić do rozstrzygnięcia postępowania, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Warto mieć na uwadze, że uznane za zasadne ponaglenie nie pozbawia opieszały organ uprawnień do załatwienia sprawy – nasza sprawa nadal będzie rozpatrywana przez ten sam organ pierwszej instancji. Jeśli pomimo złożenia ponaglenia działania organu nadal będą opieszałe i nie wyda on decyzji w nowym terminie można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa? Część druga zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies