Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czym powinna zajmować się rada gminy? Część trzecia

 

W poprzedniej części artykułu zaprezentowane zostały prawa i obowiązki, jakie wynikają ze sprawowania funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w gminie oraz wstępnie zarysowany został zakres właściwości rady gminy.

 

O czym decyduje rada gminy?

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy przynależą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Co to oznacza dla inwestora – czyli o czym w praktyce decyduje gmina?

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie, omawianego w poprzednich częściach artykułów, statutu gminy, ponadto ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy ma także prawo, na wniosek wójta, do  powoływania i odwoływania skarbnika gminy oraz do uchwalania budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdań z wykonania tego budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Z perspektywy inwestora niezwykle ważna jest również informacja, że wśród właściwości rady gminy znajduje się także prawo do uchwalania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To właśnie te dokumenty udzielą inwestorom wyczerpujących odpowiedzi na pytanie, jakie ograniczenia przewiduje gmina, co do możliwości zagospodarowania interesującej go nieruchomości – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl

Co więcej rada gminy decyduje także o uchwalaniu programów gospodarczych, przyjmowaniu programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustalaniu zakresu działania jednostek pomocniczych, zasadach przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań w ramach działania tych jednostek, podejmowaniu uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach odrębnych.

Właściwości rady gminy obejmują także podejmowanie takich uchwał w sprawach majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Ustawa o samorządzie gminnym wymienia uchwały dotyczące takich aspektów jak przykładowo zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej). Co więcej, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Rada gminy może także podejmować uchwały, które dotyczyć będą: emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta; zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy; tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich; określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta; tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym; określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania czy nawet podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Lista uprawnień jakie ustawodawca nadał gminie jest długa, jednak warto z perspektywy inwestora kontrolować, czy gmina nie nadużywa swoich przywilejów – należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że rada gminy nie posiada prerogatyw do podejmowania czynności przynależących już do sfery wykonawczej.

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies