Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku zgłoszeniowego, a jakie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę? Jakie mogą być konsekwencje złożenia niekompletnej dokumentacji?

Wraz ze znowelizowanymi przepisami budowlanymi pojawiły się także nowe gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarówno we wniosku zgłoszeniowym, jak i w tym o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dokładnie opisać swój zamiar budowalny, określić zakres i sposób wykonywania prac budowalnych. Jeśli budowa spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogła zostać wzniesiona w oparciu o zgłoszenie, we wniosku musi zostać uwzględniona również data rozpoczęcia prac – w przypadku pozwolenia na budowę taka informacja nie jest obligatoryjna. Co więcej, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.gruntttozysk.pl.

Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku zgłoszeniowego inwestor zobowiązany jest dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – pełna lista dokumentów znajduje się we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę. Musi także dostarczyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypełnione potwierdzenie prawa własności albo użytkowania wieczystego); wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (izbę architektów lub inżynierów budowlanych) oraz aktualne na dzień, w którym został wydany projekt, zaświadczenie projektanta oraz, jeśli zaszła taka potrzeba – sprawdzającego projekt, informujące o przynależności do danej izby. Co więcej, jeśli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uprzednio uzyskać oraz później dołączyć do wniosku  decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli z kolei istnieje miejscowy plan  nie ma potrzeby składania żadnego, dodatkowego dokumentu – do obowiązku urzędnika należy bowiem wtedy sprawdzenie, czy opisane we wniosku zamierzenie budowalne jest zgodne z treścią tego aktu planistycznego. Do wniosku trzeba dostarczyć również dowód uregulowania należnej opłaty skarbowej – za każdy mkw. niemieszkalnej powierzchni użytkowej opłata wynosi 1 zł (jednak nie więcej niż 539 zł), pozostałe części budowy są co do zasady zwolnione z takiej formy daniny.

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji przy zgłoszeniu inwestor zostanie zobowiązany postanowieniem do dostarczenia brakujących dokumentów w ściśle wyznaczonym przez organ terminie. Niewywiązanie się z obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalno-prawnych, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia. Jeśli natomiast organ stwierdzi braki materialnoprawne w przedłożonym wniosku o pozwolenie (przykładowo projekt budowalny jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) już po rozpoczęciu postępowania w sprawie pozwolenia, inwestor wzywany jest postanowieniem do ich uzupełnienia, a niewywiązanie się z obowiązku skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę.

Jeśli dla danego postępowania administracyjnego inwestor ustanowił pełnomocnika – do wniosku należy dołączyć także oryginał pełnomocnictwa, lub kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies