Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część pierwsza

 

Jakie warunki musi spełnić projekt budowalny, a jakich formalności dopełnić inwestor, by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę?

 

Art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera katalog przedsięwzięć, które zgodnie z prawem nie są obciążone obowiązkiem uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. A więc wszystkie zamierzenia budowlane, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę we wspomnianym artykule, wymagają od inwestora wystąpienia z wnioskiem o wydanie tej decyzji administracyjnej. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest najwcześniej po upływie 14 dni od wydania pozwolenia na budowę. Z kolei decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Zazwyczaj jest ono prowadzone z udziałem stron – inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego oraz zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu, który objęty został wnioskiem o pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania, a w konsekwencji również strony w postępowaniu, co do zasady ustala się w oparciu o przepisy odrębne. Najważniejszym spośród nich dla omawianej kwestii jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe tylko w sytuacji, gdy inwestor spełni wszystkie, przewidziane przez ustawodawcę, warunki.

Pozwolenie na budowę, co do zasady, dotyczy całego zamierzenia budowlanego. A więc w sytuacji, gdy zamierzenie budowlane ma obejmować więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących funkcjonować samodzielnie zgodnie z zamysłem wnioskującego. Należy także pamiętać, że organ posiada właściwe kompetencje, by w decyzji o pozwoleniu na budowę, w razie potrzeby, narzucić na inwestora dodatkowe obowiązki - przykładowo określić: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie czy nawet czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. 

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do starosty, lub w miastach na prawach powiatu, do prezydenta. Należy załączyć do niego następujące dokumenty: cztery egzemplarze projektu budowlanego (niekiedy potrzebne będą także inne dokumenty, które będą wymagane w oparciu o przepisy szczegółowe); oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; zaświadczenie wydane przez projektanta – ewentualnie od sprawdzającego - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (interwencja sprawdzającego nie jest wymagana przy budynkach o prostej funkcji i konstrukcji, przykładowo domki letniskowe lub jednorodzinne, budynki gospodarcze i in.);  w przypadku braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy także dostarczyć decyzję ustalającą warunki zabudowy.

 

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ w pierwszej kolejności sprawdza zgodność, przedłożonego przez inwestora wraz z wnioskiem, projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wymaganiami ochrony środowiska - w szczególności z tymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeśli dla danego terenu nie został uchwalony plan miejscowy projekt musi odpowiadać treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co więcej projekt musi być zgodny z odrębnymi przepisami (m.in. techniczno-budowlanymi).

 

W kolejnej części artykułu: jakie treści powinien zawierać projekt budowlany?  

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę? Część pierwsza zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies