Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia budowy?

W jakich okolicznościach starosta może wnieść sprzeciw wobec złożonego przez nas zgłoszenia budowy lub robót budowlanych?

Inwestor, który złożył wniosek zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami musi zaczekać na decyzję starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) 30 dni. Jeśli w ciągu tego okresu nie dostanie żadnej odpowiedzi ze strony organu jest to dla niego sygnał do rozpoczęcia prac -  oznacza to bowiem udzielenie tzw. „milczącej zgody”. W jakich okolicznościach zatem organ może wyrazić sprzeciw wobec wniosku inwestora?

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 oraz ust 7 prawa budowlanego starosta (prezydent) może wnieść sprzeciw co do zgłoszonego przez nas zamierzenia budowalnego, jeśli budowa albo roboty budowlane, których wniosek dotyczy, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Warto zatem jeszcze przed złożeniem wniosku zapoznać się z obowiązującymi przepisami budowlanymi i sprawdzić, czy nasze zamierzenie rzeczywiście może zostać przeprowadzone w oparciu o jedynie zgłoszenie.

Zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, jeśli budowa lub roboty budowlane objęte wnioskiem miałyby naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub też inne przepisy – m.in. przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki lub ich usytuowanie. Co więcej, sprzeciw wobec zgłoszenia otrzyma inwestor jeśli zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego, który nie jest połączony trwale z gruntem na 120 dni w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.  

Organ administracji publicznej posiada także uprawnienia, by w szczególnych sytuacjach nałożyć na wnioskodawcę - w drodze decyzji administracyjnej - obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, pomimo faktu, że dany obiekt lub roboty budowalne kwalifikują się do zgłoszenia. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których, zdaniem organu, na skutek podjęcia wskazanych w zgłoszeniu prac budowlanych wystąpi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, lub też dojdzie do pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co więcej, obowiązek uzyskania pozwolenia zostanie nałożony także w sytuacji, gdy planowana budowa wprowadzi, utrwali lub w znacznym stopniu zwiększy  ograniczenia i uciążliwości dla terenów sąsiadujących z zamierzoną inwestycją oraz gdy podjęcie budowy spowoduje naruszenie ustaleń zawartych w obowiązującym dla danego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprzeciw wnoszony jest przez organ w formie decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzymuje za pośrednictwem poczty. Za dzień wniesienia sprzeciwu, zgodnie z prawem, uznany zostaje dzień nadania wspomnianej decyzji na poczcie.

Warto także pamiętać, że o kompletnym charakterze zgłoszenia decyduje również dołączenie kompletnej dokumentacji. Wraz z wnioskiem zgłoszeniowym inwestor zobowiązany jest do dostarczenia: czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki opisujące zamiar budowalny oraz określające zakres i sposób wykonywania prac budowalnych – wymienia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia wniosku zgłoszeniowego właściwy organ nakłada na wnioskodawcę, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów -  natomiast w przypadku ich nieuzupełnienia przez inwestora, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies