Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kto będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę? Część druga

W poprzedniej części artykułu zaprezentowany został katalog zamierzeń budowalnych, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjaśnione zostało także, kto w świetle obowiązujących przepisów budowalnych może zostać stroną w postępowaniu o uzyskanie tej decyzji administracyjnej.                        

Przypomnijmy, że za stronę w postępowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę mogą zostać uznani inwestor, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu objętego złożonym przez inwestora wnioskiem.

Wspomniany obszar oddziaływania określany jest przez architekta w projekcie budowalnym w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, danego terenu – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Wśród wymienionych przez ustawodawcę przepisów odrębnych najistotniejszym aktem jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz 690 z późn.zm.). Brane poda uwagę mogą być także przepisy związane z ochroną środowiska, w tym także te określające kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, czy przepisy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Dla przykładu: za oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, która stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przesądzi o konieczności uznania danego podmiotu za stronę w postępowaniu, może zostać uznany fakt przewidywanego ograniczania dostępu do słońca w pomieszczeniach w domu sąsiada, lub jeśli zostanie zaprojektowany zbyt blisko granicy dwóch nieruchomości.

Warto w tym kontekście przywołać orzecznictwo wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z  27 lipca 2016 r. (sygnatura akt: VII SA/Wa 2277/15) podkreślony został fakt jak ważne przy ustalaniu stron w danym postępowaniu jest branie pod uwagę nie tylko wpływu, jaki na sposób zagospodarowanie będzie mieć planowane zamierzenie budowlane, ale także mówiąc ogólnie, charakteru inwestycji. W opinii sądu, w zależności od rodzaju inwestycji, późniejsza działalność z nią związana może wywołać namacalne skutki nie tylko jeśli chodzi o nieruchomości sąsiednie, ale również na nieruchomości położone dalej, niegraniczące bezpośrednio z terenem inwestycji. Należy więc oczekiwać, że określane przez architektów obszary oddziaływania będą bardzo zróżnicowane pod względem wielkości. W konsekwencji może także zwiększyć się liczba stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę, co do zasady, musi zostać wydane w terminie najpóźniej 65 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora  – przypomina Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Jeśli starosta (prezydent) nie wyda w tym czasie decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy kolejny dzień zwłoki, a pieniądze te zasilają budżet państwa. Zdarzają się także sytuacje, w których organ przed wydaniem pozwolenia musi zasięgnąć opinii różnych instytucji – warto pamiętać, że czas oczekiwania na odpowiednie uzgodnienia i decyzje poprzedzające wydanie pozwolenia nie jest wliczany do wspominanych tu 65 dni. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, to pozwolenie na budowę wygasa.

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kto będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę? Część druga  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies