Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Uprawnienia strony w przypadku zawieszenia postępowania

Czy w sytuacji zawieszenia przez organ postępowania strona ma prawo do wniesienia zażalenia? W jakich okolicznościach można zaskarżyć odmowną decyzję w sprawie zawieszenia postępowania?

W myśl art. 97 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej ma prawo zawiesić toczące się postępowanie w razie śmierci strony (lub jednej ze stron), jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 tego kodeksu (czyli w sprawach dotyczących nieobjętych spadków nie działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku kurator wyznaczony przez sąd na wniosek tego organu) a postępowanie nie może podlegać 
umorzeniu jako bezprzedmiotowe. Kolejnymi przesłankami, które przesądzą o konieczności zawieszenia postępowania są: śmierć przedstawiciela ustawowego strony, utrata przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych  lub też sytuacja, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub przez sąd.
 Co więcej organ administracji publicznej posiada kompetencje, by zawiesić postępowanie, w momencie, gdy wystąpi o to strona, na której żądanie to postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Warto mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy w sprawie nie ma zagadnienia wstępnego, organ zobowiązany jest do ustalenia, czy strona jest zainteresowania zawieszeniem toczącego się postępowania na jej wniosek – nie ma wtedy znaczenia fakt braku podstaw do zawieszenia z urzędu. Sytuacja komplikuje się, gdy strona zwróci się z prośbą o zawieszenie postępowania ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, a organ wyda postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania. Orzecznictwa sądowe są niejednolite w kwestii możliwości złożenia przez stronę zażalenia w takich okolicznościach.

Opisana powyżej kwestia regulowana jest przez art. 101 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania stronie służy zażalenie. Zgodnie z niektórymi orzecznictwami (dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r., sygnatura akt: SA/Wa 1987/12) stronie przysługuje zażalenie zarówno jeśli chodzi o decyzje w sprawie zawieszenia postępowania, jak i w przypadku postanowienia w przedmiocie odmowy jego zawieszenia. Sądy reprezentują również diametralnie inne stanowisko, zgodnie z którym strona otrzymująca postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie posiada uprawnień, by złożyć zażalenie. Mowa tu przykładowo o wyroku olsztyńskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II SA/Ol 1304/12) w którego treści znaleźć możemy pogląd o niezaskarżalnym charakterze postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania jak i postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Uprawnienia strony w przypadku zawieszenia postępowania zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies