Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Czy podatek od nieruchomości firmowej obniży PIT?

Czy uiszczony na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowej może zostać uznany za koszt firmowy? Czy odsetki naliczone za nieuregulowanie daniny w terminie mogą wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów?

Kwestia podatku od nieruchomości regulowana jest przez ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej treścią opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do uiszczenia takiej formy podatku zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości albo obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów.

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, dla budynków (lub ich części) ich powierzchnia użytkowa, a dla budowli wartość, która określona została w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości – z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą rocznie przekroczyć wartości wymienionych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, maksymalna stawka wynosi 0,62 zł od 1 mkw ich powierzchni, a dla budynków lub ich części mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważane są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź też zachowania albo zabezpieczenia jego źródła – oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. W myśl przywołanych powyżej przepisów opłacany na rzecz gminy podatek od nieruchomości firmowych (gruntów, budynków lub budowli) spełnia dyktowane ustawą wymogi, by mógł zostać uznany za koszt podatkowy, czyli wydatek, który wpływa na obniżenie wartości podatku dochodowego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.  

W związku z powyższym nasuwa się pytanie - czy odsetki, powstające na skutek problemów z płynnością finansową firmy, naliczane z tytułu nieuregulowania podatku od nieruchomości w terminie, mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych? Zgodnie z prawem, warunkiem koniecznym, by mogło dojść do tzw. korekty kosztów, (czyli pomniejszenia wartości kosztów uzyskania przychodów), zgodnie z art. 24 d ustawy o PIT oraz art. 15b ust. o CIT, jest nieuregulowanie przez inwestora w określonym terminie faktury lub rachunków -  a w przypadku ich braku nieuregulowanie kwoty wynikającej z zawartej umowy lub innego dokumentu. A zatem czy nieopłacony w terminie podatek od nieruchomości rzeczywiście może spełnić takie kryteria? Przywołane wyżej artykuły prawne odwołują się do należności o charakterze cywilnoprawnym, ponieważ wynikają one z faktury, rachunku umowy lub też innego dokumentu. Takie stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków z dnia 6 maja 2013 r.  A zatem w stosunku do nieuregulowanej przez inwestora w terminie raty podatku od nieruchomości nie mogą zostać zastosowane przesłanki o korekcie kosztów.

Warto mieć także na uwadze, że dla odsetek naliczonych z tytułu powstania zaległości podatkowej z powodu nieuregulowania w terminie podatku od nieruchomości obowiązują przepisy art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. Zgodnie z ich treścią takie odsetki nie mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów ani dla podatników PIT, ani dla podatników CIT, czyli nie mogą one wpłynąć na pomniejszenie wartości kosztów uzyskania przychodów. W myśl wspomnianych tu przesłanek nie można bowiem uważać za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Czy podatek od nieruchomości firmowej obniży PIT? zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies