Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy musimy uzyskać decyzję celu publicznego? Część pierwsza

W jakich okolicznościach inwestor zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Kiedy mamy do czynienia z inwestycją celu publicznego?

Inwestycja celu publicznego może zostać przeprowadzona na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w oparciu o wydaną na wniosek inwestora decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W praktyce oznacza, to, że  w sytuacji, gdy wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi, może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, organ odmówi wszczęcia postępowania.

W rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za inwestycje celu publicznego uznane zostaną m.in. takie przedsięwzięcia jak: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także ich składowania. Inne cele publiczne, niewymienione tu przez ustawodawcę, mogą zostać określone w odrębnych ustawach.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązuje jedynie przy zamierzeniach budowlanych, które w świetle prawa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Jeśli chodzi natomiast o roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie wymagają one uprzedniego wydania decyzji celu publicznego, jeśli spełnią kilka dyktowanych ustawą warunków. Co do zasady takie roboty nie mogą prowadzić do zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, czy wpłynąć na zmianę jego formy architektonicznej. Nie mogą także zostać zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.  

Co w treści decyzji?

Zgodnie z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa rodzaj inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy (wynikające z przepisów odrębnych). Treść decyzji celu publicznego obejmuje zatem szczegóły dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych, czy linii rozgraniczających teren danej inwestycji. Warto także pamiętać, że treść decyzji lokalizacyjnej jest wiążąca dla organów wydających decyzję o pozwoleniu na budowę.

Kto wydaje decyzję lokalizacyjną?

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Organami odpowiedzialnymi za wydanie takiej decyzji są w przypadku inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta; a dla inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda. W przypadku natomiast inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu oczywiście z pozostałymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

W kolejnej części poradnika: co powinno znaleźć się w poprawnie wypełnionym wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej? Jakie procedury administracyjne obowiązywać będą inwestorów zobowiązanych do jej uzyskania? 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy musimy uzyskać decyzję celu publicznego? Część pierwsza  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies