Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Część pierwsza

 

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Kiedy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny jego wpływu na środowisko oraz na czym polega ta procedura?

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wraz z przesłankami, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków jego realizacji i późniejszej eksploatacji. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest obligatoryjne dla przedsięwzięć, które w prawodawstwie określane są jako „mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” oraz „mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. Chodzi o takie inwestycje, których realizacja może spowodować negatywne skutki w uwarunkowaniach środowiskowych. Są to przykładowo: linie kolejowe, instalacje do przesyłu ropy i innych produktów naftowych, instalacje do wyrobu i przesyłu substancji chemicznych, obiekty jądrowe, sztuczne zbiorniki wodne, składowiska odpadów promieniotwórczych i inne.

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, które można zaklasyfikować do wspomnianych grup. Warto jednak pamiętać o kolejności uzyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych. Co do zasady wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego konkretnej części, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeśli przed wystąpieniem o wydanie wspomnianych dokumentów inwestor nie będzie dysponował decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie zostanie zawieszone do czasu jej uzyskania. Co więcej, decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji. Jednak, jeśli organ stwierdzi, że lokalizacja przedsięwzięcia kłóci się z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, odmówi zgody na jego realizację – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

W decyzji środowiskowej właściwy organ określa: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia (ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich), wymagania dotyczące ochrony środowiska, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii na terenie obiektu, a w szczególnych przypadkach określa nawet kroki mające na celu rekompensatę za wyrządzone niekorzystne zmiany.

 

Pełną listę dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dyktuje art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Najważniejszymi dokumentami, decydującymi o sprawnym przebiegu wydawania decyzji, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia. Precyzyjne sporządzenie tych dokumentów może zadecydować o szybszym przebiegu całej procedury administracyjnej – odpowiednio przygotowana karta informacyjna wyklucza przykładowo obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

W kolejnej części artykułu: czy jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i dla jakich inwestycji musi zostać przeprowadzona?

 

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Część pierwsza zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies