Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Poradniki

Planowanie zakupu nieruchomości i jego realizacja od zawsze wiązała się z licznymi
niewiadomymi i kruczkami prawnymi.
Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, postanowiliśmy uruchomić cykl poradników
w których opiszemy wiele aspektów związanych z nieruchomościami.

Kiedy musimy uzyskać decyzję celu publicznego? Część druga

W poprzedniej części poradnika wyjaśniona została specyfika inwestycji celu publicznego. Omówione zostały również pewne aspekty decyzji lokalizacyjnej – jakie informacje zawiera jej treść oraz jaki organ administracji publicznej odpowiedzialny będzie za jej wydanie.

Jakie informacje zawrzeć we wniosku?

Poprawnie sporządzony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien dokładnie określać granice terenu, na którym inwestor planuje przeprowadzić dane przedsięwzięcie. Granice te powinny zostać przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących zarówno teren, którego wniosek dotyczy, jak i obszar, na który ta inwestycja będzie lub może oddziaływać. Co więcej, we wniosku inwestor zobowiązany jest zamieścić informacje o charakterystyce inwestycji, które pozwolą na określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, warunkowanych indywidualnym charakterem danego przedsięwzięcia. Wniosek musi ponadto uwzględnić informacje ogólne o planowanym sposobie zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu. Co więcej, w formie opisowej i graficznej przedstawione zostać muszą także charakterystyczne parametry techniczne danej inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

Na rozpatrzenie (poprawnie wypełnionego i kompletnego) wniosku organowi przysługuje termin 65 dni. Po jego upływie, jeśli nie ustosunkuje się on do wniosku inwestora, wymierzona zostanie mu kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy kolejny dzień zwłoki. Warto także pamiętać, że organ nie możne odmówić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub celowo opóźniać całą procedurę administracyjną) ze względu na niewywiązanie się wnioskodawcy ze spełnienia świadczeń lub warunków, które nie zostały przewidziane przepisami odrębnymi.

Procedury administracyjne

Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji o znaczeniu publicznym – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. O samym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego oraz poszczególnych postanowieniach i decyzji finalizującej postępowanie, strony zawiadamiane są w drodze obwieszczenia, lub też w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestorzy oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, o kolejnych decyzjach gminy zawiadamiani są zwyczajowo na piśmie.

Warto mieć także na uwadze fakt, że zgodnie z prawem postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub nie wprowadzono zmian do jego treści. Przypomnijmy, że organ w ogóle odmówi wszczęcia postępowania, jeśli lokalizacja danego przedsięwzięcia może zostać określona jedynie w oparciu o ustalenia obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Saveinvest sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Działki nad morzem_Kiedy musimy uzyskać decyzję celu publicznego? Część druga  zdjęcie1
Wartościowe informacje na Twojego maila:
Spodobał Ci się artykuł? Poleć go!

Czy wiesz, że 65% Polaków uważa, że najlepszym zabezpieczeniem na
emeryturę jest posiadanie nieruchomości? »

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka nad Morzem | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies